רישוי בניה
כניסה למערכת
ת.ז. חברה דרכון
תעודת זהות
כולל ספרת ביקורת
מס' בקשה
 
 
רישוי ומידע להיתר
© כל הזכויות שמורות לעיריית תל אביב-יפו, אבן גבירול 69, טלפון: 1-599-588888, 9106* מהנייד
האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראות הדין הרלוונטיות כפי שתהיינה בתוקף מעת לעת.